Добавить новость
smi24.net

World News in Turkmen

Новости от Russia24.pro

Russia24.pro Каталог
Март
2023
1234567891011121314151617181920
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Все новости

‘Umumy saýlaw biperwaýlygynyň’ arasynda, Türkmenistan parlament saýlawlaryna barýar

Azathabar.com 

Türkmenistanda 26-njy martda geçiriljek parlament saýlawlarynyň öňüsyrasynda, deputatlyga dalaşgärler ýurduň dürli künjeklerinde saýlawçylar bilen duşuşýarlar. Ýygnaklara gatnaşdyrylýan býujet işgärleri saýlawlary “nobatdaky spektakl” atlandyryp, saýlawçylaryň syýasy işjeňliginiň pesdigini aýdýarlar. Ýekşenbe güni Türkmenistanda Mejlisiň deputatlarynyň, ýerli halk maslahatlarynyň hem-de Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlary geçiriler. “Halk deputatlary düýbünden tanamaýar. Deputatlaryň çykyşlary... Читать дальше...

Russiýa Hytaýa gaz ibermekde öňe saýlandy

Azathabar.com 

Ýanwar aýynda Russiýadan Hytaýa iberilen tebigy gazyň mukdary 2,7 milliard kub metr boldy, bu görkeziji Russiýanyň bu meselede birinji orna çykandygyny görkezýär diýip, “Interfaks” Hytaýyň gümrük gullugyna salgylanyp habar berdi. Russiýa Federasiýasy Hytaýa gaz ibermekde beýleki esasy üpjün edijilerden - Türkmenistandan we Katardan (hersi 2,2 milliard kub metr), şeýle-de Awstraliýadan (1,9 milliard kub metr) ozup geçdi. Ýanwar aýynda “Gazprom” “Sibiriň güýji” geçirijisi arkaly Hytaýa takmynan 2 milliard kub metr gaz iberdi. Читать дальше...

Türkiýeden wizasyz gelen türkmen ýolagçylary soraga çekilýär

Azathabar.com 

Aşgabadyň aeroportunda Stambul ugry bilen gelýän türkmen raýatlary köpçülikleýin soraga çekilýär. Howpsuzlyk işgärleri ozaldan Türkiýä wizasy bolanlary päsgelçiliksiz geçirip, beýleki ýolagçylaryň syýasy garaýyşlary bilen gyzyklanýarlar. Bu barada golaýda Türkiýeden dolanan migrant Azatlyga gürrüň berdi. “[Aeroportda] Türkiýeden gelen türkmen ýolagçylaryny, covid testi tabşyrylandan soň, iki topara bölýärler. Ýagny bir topar bu – öňünden türk wizasyny alanlar, beýleki topar hem – ýa deportasiýa... Читать дальше...

Hukuk topary tussagdaky belarus žurnalistiniň ýaralanandygyny aýdýar

Azathabar.com 

Hukuk topary “Wýasna”, çeşmeleriň beren habaryna salgylanyp, Azatlyk Radiosynyň Belarus gullugynyň tussaglykda saklanylýan žurnalisti Ihar Losigiň "ellerinde we boýnunda kesik" ýaralary bilen tapylandygyny we mejalsyzdygyny aýtdy. Topar Losigiň, aýdylmagyna görä, "öz janyna kast etmek synanyşygyndan" soň "halas edilen" adam hökmünde häsiýetlendirilendigini, ýöne onuň nädip ýaralanandygynyň ýa-da näderejede ýaralanandygynyň belli däldigini habar berdi. Losik 2021-nji ýylyň dekabrynda, aýdyň bolmadyk... Читать дальше...

Türkmenistanyň prezidenti Katara sapar edýär

Azathabar.com 

Prezident Serdar Berdimuhamedow döwlet sapary bilen Katara bardy. Ol mundan öň Doha geçen ýylyň 3-nji dekabrynda, Kataryň Emiri Şeýh Tamim bin Hamad Al Taniniň çakylygy boýunça hem sapar edipdi. Döwlet saparynyň çäklerinde Doha şäherinde Türkmenistanyň Katar döwletindäki ilçihanasynyň açylmagy planlaşdyrylýar. Türkmen prezidenti 19-njy martda Kataryň paýtagtyndaky “Hamad” Halkara howa menzilinde resmi adamlar tarapyndan garşy alyndy. Şu gün, 20-nji martda Doha şäherinde ýokary derejedäki türkmen-katar gepleşikleri geçiriler. Читать дальше...

Russiýa Post-Russiýanyň Azat milletleri forumyny ‘islenilmeýän gurama’ yglan etdi

Azathabar.com 

Russiýanyň Baş prokuraturasy 17-nji martda Polşada hasaba alnan Post-Russiýanyň Azat milletleri guramasyny “islenilmeýän gurama” yglan etdi. Bu topar Russiýa Federasiýasynyň düzümine girýän respublikalar we etniki toparlar üçin has giň özbaşdaklyk, hatda garaşsyzlyk talap edýän bosgunlykdaky syýasatçylaryň we aktiwistleriň hereketini öz içine alýar. Hereket soňky sapar geçen aý Ýewropa Parlamentiniň Brýusseldäki binasynda forum geçirdi. Rus resmileri 2021-nji ýylda kanunçylyk gerimi giňeldilen... Читать дальше...

Gazaklar parlament saýlawlarynda ses berýär

Azathabar.com 

Gazagystan boýunça millionlarça saýlawçy 19-njy martda parlament saýlawlarynda ses berýär, ýurt geçen ýyl 238 adamyň ölümine getiren ganly tolgunyşyklardan soň girişilen syýasy aýlawy tamamlamaga synanyşýar. Nebite baý ýurtda parlamentiň 98 orunlyk aşaky palatasynyň saýlawlarynda we şol bir wagtda geçirilýän ýerli saýlawlarda 12 million töweregi saýlawçynyň ses bermäge hukugy bar.   Bu saýlawlar iýun aýynda köpden bäri ýurdy dolandyran öňki lider Nursoltan Nazarbaýewiň aýratyn artykmaçlyklaryny... Читать дальше...

Türkmensitanda ýazky 'bag ekmek dabarasyna' badalga berildi

Azathabar.com 

Türkmenistanda prezident Serdar Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda köpçülikleýin bag ekmek çäresiniň ýazky möwsümine badalga berildi. Türkmen metbugaty bu çäräni "köpçülikleýin bag ekmek dabarasy” diýip atlandyrýar we Arkadag şäheriniň çäginde guralan ählihalk bag ekmek dabarasyna Halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň hem gatnaşandygyny habar berýär. Türkmenistanyň prezidentiniň degişli kararyna laýyklykda, şu ýyl dürli baglaryň we üzümiň jemi 3 million düýbüni ekmek göz öňünde tutulýar. Читать дальше...

Hepdäniň jemi #11 (18.03.2023 ý.)

Azathabar.com 

Hepdäniň wakalaryna gysgaça synymyzy, Azatlyk Radiosynyň 70 ýyllygyna bagyşlanan gepleşikler toparyndan üçünji gepleşigimizi diňläp, öz pikir-garaýyşlaryňyzy aýtmaga çagyrýarys. Eger-de gepleşige ‘laýk’ goýsaňyz we ony paýlaşsaňyz, Türkmenistanda ýapyk saklanylýan meseleleriň has köp adama ýetmegine we çözülmegine kömek ederdiňiz.

СМИ24.net — правдивые новости, непрерывно 24/7 на русском языке с ежеминутным обновлением *